П Р И С Ъ Д А 

 

№ ...........                            ГОДИНА  2016                         град Панагюрище

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                      НАКАЗАТЕЛЕН състав

На 22 февруари                                                                       2016 ГОДИНА

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                                                                                  

Секретар: П.З.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Стоянова

Наказателно ЧХ  дело № 67 по описа за 2015 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Б.Д.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.10.2014 г. в гр. Панагюрище като длъжностно лице - съпредседател на ПП „***” по повод изпълнение на службата му е казал нещо унизително за честта и достойнството на  проф. д-р Л.Д.Ц.,в качеството му на длъжностно лице при изпълнение на службата му,като го е нарекъл „отровител олигарх”,като  обидата е нанесена публично и разпространена по друг начин – чрез социалната мрежа „Фейсбук” – престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 1, т. 2, предл. 2-ро, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 146, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева, платима в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище, както и 5.00 (пет) лева – държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на наложеното наказание глоба.

ОСЪЖДА подсъдимият Б.Д.С. със снета горе самоличност да ЗАПЛАТИ на Л.Д.Ц. ***, с ЕГН: **********, парична сума в размер на 3000 /три хиляди/лева, представляваща обезщетение за причинените с престъплението по чл. 148, ал. 1, т. 1, т. 2, предл. 2-ро, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 146, ал. 1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 03.10.2014 г. до окончателното й изплащане, както и държавна такса, в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище в размер на 4% върху уважената част на  предявения граждански иск, а именно: 120 (сто и двадесет) лева, като за разликата до претендирания пълен размер до 15000 лв., ОТХВЪРЛЯ иска като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ПРИЗНАВА подсъдимият Б.Д.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: **********, за НЕ ВИНОВЕН в това, че на 03.10.2014 г. като длъжностно лице - съпредседател на ПП „***” по повод изпълнение на службата му е преписал престъпление на  проф. д-р Л.Д.Ц.,в качеството му на длъжностно лице при изпълнение на службата му, като в личният си профил във „Фейсбук” е написал, че мината му на два пъти е отровила реката и е убила всичко живо в нея, като клеветата е нанесена  публично и разпространена по друг начин – чрез социалната мрежа „Фейсбук”,поради което и на основание чл. 304 от НПК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 148, ал. 2, предл. 1-во във връзка с чл. 148, ал. 1,  т. 1, т. 2, предл. 2-ро, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1, предл. 2-ро от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимият Б.Д.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, работещ, неосъждан, с ЕГН: **********, за НЕ ВИНОВЕН в това, че на 03.10.2014 г. като длъжностно лице - съпредседател на ПП „***” по повод изпълнение на службата му е разгласил позорно обстоятелство за проф. д-р Л.Д.Ц.,в качеството му на длъжностно лице при изпълнение на службата му, като в личният си профил във „Фейсбук” е написал, че прилага   процедурните хватки и разчита, че съдът няма да бъде подведен, като клеветата е нанесена  публично и разпространена по друг начин – чрез социалната мрежа „Фейсбук”,поради което и на основание чл. 304 от НПК, го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 148, ал. 2, предл. 1-во във връзка с чл. 148, ал. 1,  т. 1, т. 2, предл. 2-ро, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1, предл. 1-во от НК.

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНИ, предявените граждански искове в размер на от по 15 000 лв. за неимуществени вреди, претърпени от престъпленията по 148, ал. 2, предл. 1-во във връзка с чл. 148, ал. 1,  т. 1, т. 2, предл. 2-ро, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1, предл. 2-ро от НК и чл. 148, ал. 2, предл. 1-во във връзка с чл. 148, ал. 1,  т. 1, т. 2, предл. 2-ро, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 147, ал. 1, предл. 1-во от НК.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимият Б.Д.С. със снета горе самоличност да ЗАПЛАТИ на Л.Д.Ц. ***, с ЕГН: **********, сторените съдебно деловодни разноски в размер на 333.33 лв. /триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/,част от платения адвокатски хонорар, като на основание чл. 190, ал. 1 от НПК, ОТХВЪРЛЯ претенцията на частния тъжител до пълно претендирания размер от 1000 лв.

На основание чл. 190, ал. 1 от НПК, ОСЪЖДА Л.Д.Ц. ***, с ЕГН: **********, да заплати на Б.Д. ***,  с ЕГН: **********, сторените съдебно деловодни разноски в размер на 1 666.67 лв. /хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/,част от платения адвокатски хонорар, като на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОТХВЪРЛЯ претенцията на подсъдимия до пълно претендирания размер от 2500 лв.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва пред Окръжен съд Пазарджик в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: